HAK Innsbruck

ADMINISTRATION - INFO-DESK

VERFÜGBARE FORMULARE ZU DEN ABSCHLIESSENDEN PRÜFUNGEN (RP/DP/AP)

Wiederholungs-/Kompensationsprüfung(en):
Optionen-Modell (Corona-Pandemie):
AP-WH (05/09) AP - WH (09) AP-WH der WH (09) AP - Kompensationsprüfungen RP/DP-Anmeldung RP/DP-Anmeldung

(April) Mai/September

(entfällt für den HT 2020)

September

September

(entfällt für den HT 2020)

(Herbst 2020)
HAK/HAK-B
HAS/HAS-B
Anmeldung zu den Prüfungen HT/NT:
AP-Anmeldung (HT) AP-Anmeldung (vgz. HT) RP/DP/AP NT AP-Anmeldung (HT) AP-Anmeldung (NT)

HAK

(Link derzeit offline!)

HAK-B

(Herbst 2020)

HAK-B

(Herbst 2020)

HAS

(Link derzeit offline!)

HAS-B

(Herbst 2020)

letzte Aktualisierung: 02. Juli 2020