HAK Innsbruck

ADMINISTRATION - INFO-DESK

ANMELDEÜBERSICHT ZU DEN ABSCHLIESSENDEN PRÜFUNGEN (HAUPTTERMIN 2020)

Haupttermin 2020 (1. Tranche):
5A 5B 5C 5D 5E 5F 8AA
Haupttermin 2020 (2. Tranche):
    3AS 3BS 4SP    
     
Nebentermin:
     
      ap      
     
Link derzeit offline!
     

 

ANMELDEÜBERSICHT ZU DEN ABSCHLIESSENDEN PRÜFUNGEN (HERBSTTERMIN 2020)

Haupttermin:
4AA
6AA
Link derzeit offline!
Link derzeit offline!
Nebentermin:
ap
Link derzeit offline!

 

ANMELDEÜBERSICHT ZU DEN ABSCHLIESSENDEN PRÜFUNGEN (WINTERTERMIN 2021)

Nebentermin:
ap
Link derzeit offline!

letzte Aktualisierung: 04. Mai 2020